Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 1. แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 074 - 302598-9

สายตรงนายก รู้จกนายก

วิสัยทัศน์

“เทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นองค์การที่มีความเข้มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 • โครงการเด่น

   

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

  คณะผู้บริหาร

  เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

  • นายประสงค์ บริรักษ์

   นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  • นายพิทักษ์ สุวรรณโณ

   รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  • นายจักรธร สุริแสง

   รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  • นายจิรกฤต จิรานุกรม

   รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  • นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  • นายเลิศ คชชาสุวรรณ

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  • นายวุฒิวงค์ เข้าะหมาน

   เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

  ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
  สินค้าเศรษฐกิจ
  แบบสำรวจความคิดเห็น
  ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
  • พอใจมาก
  • พอใจปานกลาง
  • พอใจน้อย
  บริการประชาชน