แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 074 - 302598-9

ท้องถิ่น: อบต.เกาะยอ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย


ตำแหน่งงานที่เปิดรับ
 
ผู้จัดการส่วนสินเชื่อโครงการระหว่างประเทศ
ลักษณะงานโดยย่อ : 
รับผิดชอบในการกำหนดแผนการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุน ระเบียบแบบแผนการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และแผนการเผยแพร่ข้อมูล ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศแก่ผู้มีศักยภาพในการลงทุน รวมทั้งกลั่นกรองงานโครงสร้างเงินกู้ของโครงการและการวิเคราะห์สินเชื่อก่อนนำเสนอขออนุม้ติ ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้รับสินเชื่อ และเสนอแนวทางการแก้ไขหนี้ที่มีปัญหาในเบื้องต้น
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 35
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
การเงินการธนาคาร, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 
5 ปี ปี
รายละเอียด : 
มีประสบการณ์ทำงานด้านสินเชื่อหรือการวิเคราะห์โครงการระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินและงบประมาณการลงทุนได้ มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ต.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
พนักงานบัญชี
ลักษณะงานโดยย่อ : 
จัดทำเอกสารทางการบัญชี บันทึกรายการบัญชีเข้าระบบ และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารด้านการบัญชี
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 27
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาตรี ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 
1 ปี
รายละเอียด : 
ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการสื่อความ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปพื้นฐานได้
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ส.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน สำนักบริหารความเสี่ยง
ลักษณะงานโดยย่อ : 
รับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทำรายงานการติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
30-35
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
การเงินการธนาคาร, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : 
5 ปี
รายละเอียด : 
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านวิเคราะห์สินเชื่อ และบริหารความเสี่ยง หรือสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคาร สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ส.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
ลักษณะงานโดยย่อ : 
จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้วงเงินของลูกค้าที่ธนาคารเห็นว่ามีความเสี่ยง รายงานผลการทบทวนวงเงินสินเชื่อ /วงเงินรับประกัน รายงานผลการติดตามลูกหนี้ปรับโครงสร้าง รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 28 ปี
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
การเงินการธนาคาร, บัญชี, บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : 
2 ปี
รายละเอียด : 
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านการเงิน การธนาคาร สินเชื่อ บริหารความเสี่ยง มีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์งบการเงิน ความรู้ด้านการเงินการธนาคารและสถิติ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ส.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ลักษณะงานโดยย่อ : 
รับผิดชอบในการติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ วิเคราะห์และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ติดตามการใช้วงเงินของลูกค้า ทบทวนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ติดตามหนี้ค้างชำระ ตลอดจนจัดทำรายการประจำเดือนที่เกี่ยวกับการใช้วงเงินของลูกค้า
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 30
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
เศรษฐศาสตร์, บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร
ประสบการณ์ : 
2 ปี
รายละเอียด : 
มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินได้ สามารถสื่อความภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ต.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
พนักงานรับประกัน
ลักษณะงานโดยย่อ : 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ผู้ส่งออกและผู้ซื้อในทุกอุตสาหกรรม วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงธนาคารผู้ซื้อสำหรับบริการรับประกันการส่งออก ต่ออายุกรมธรรม์ และดูแลการใช้วงเงินของลูกค้า
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 28
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
บริหารธุรกิจ, บัญชี, เศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร
ประสบการณ์ : 
- ปี
รายละเอียด : 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากต่างประเทศ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาในประเทศ สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ต.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
เศรษฐกรผู้ช่วย
ลักษณะงานโดยย่อ : 
รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจของต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศของไทย รวมทั้งวิเคราะห์วิจัย และคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการธนาคารของกลุ่มประทศที่ได้รับมอบหมาย
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน27
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
เศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์ : 
2 ปี
รายละเอียด : 
สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ต.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
พนักงานวิเคราะห์
ลักษณะงานโดยย่อ : 
วิเคราะห์และเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ติดตามการใช้วงเงินของลูกค้า ทั้งเก่าและใหม่ ทบทวนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ติดตามหนี้ค้างชำระ ตลอดจนจัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวกับการใช้วงเงินของลูกค้า
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาตรี ปริญญาโท
สาขาวิชา : 
บัญชี, บริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร
ประสบการณ์ : 
3 ปี
รายละเอียด : 
มีประสบการณ์ด้านการทำ Cash flow projection , วิเคราะห์งบการเงิน , วิเคราะห์ธุรกิจ และอุตสาหกรรมมีทักษะในการพูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี สามารกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ต.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ด้านการออกแบบ)
ลักษณะงานโดยย่อ : 
รับผิดชอบในการออกแบบ จัดทำต้นฉบับแบบพิมพ์ (ARTWORK) จัดทำรูปเล่มเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธนาคาร รวมทั้งถ่ายรูปเพื่อประกอบการจัดทำสื่อ และถ่ายรูปในงานพิธีการต่าง ๆ ของธนาคาร
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ : 
ไม่เกิน 30 ปี
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาตรี
สาขาวิชา : 
นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, ศิลปศาสตร์
ประสบการณ์ : 
2 ปี
รายละเอียด : 
1. มีประสบการณ์ในงานออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ 2. สามารถใช้กล้องถ่ายรูปและจัดภาพได้เป็นอย่างดี
ช่วงเวลาที่รับสมัคร : 
1 ต.ค. 51 - 31 ต.ค. 51
สมัครงานตำแหน่งนี้ 

โดย: อบต.เกาะยอ
วันที่ 09/10/2551

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลา (ดู:18)(วันที่:24/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลรักษาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะและสวนสุขภาพ ประจำปี 2558 ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู:49)(วันที่:19/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบท้องเรือ (หางเหยี่ยว) ชนิด 6 ล้อ (ดู:38)(วันที่:19/11/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดูแลปรับปรุงสภาพ . ไหล่ทางถนนสายหลัก ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ดู:35)(วันที่:19/11/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.ทับช้าง ผลการประเมินงานเพื่อคัดเลือก (ดู:66)(วันที่:14/11/2557)