X ปิด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 1. แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 074 - 302598-9

สายตรงนายก รู้จกนายก

วิสัยทัศน์

“ในปี ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองเขารูปช้างเป็นองค์การที่มี ความเข้มแข็งมุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

 • โครงการเด่น

   

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง
หน่วยงาน
วันที่

คณะผู้บริหาร

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

 • นายประสงค์ บริรักษ์

  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 • นายพิทักษ์ สุวรรณโณ

  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 • นายจักรธร สุริแสง

  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 • นายจิรกฤต จิรานุกรม

  รองนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 • นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 • นายเลิศ คชชาสุวรรณ

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 • นายวุฒิวงค์ เข้าะหมาน

  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

ปฏิทินกิจกรรมเทศบาล
สินค้าเศรษฐกิจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
 • พอใจมาก
 • พอใจปานกลาง
 • พอใจน้อย