ประตูเมืองสงขลา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม งามล้ำประเพณี พึ่งบารมีทวดช้าง ศูนย์กลางการศึกษา ตำนานศิลาหัวนายแรง
ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโครงข่ายรองรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่ ระยะ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


               ด้วยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโครงข่ายรองรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่ ระยะ 2 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง)
       
               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง เวลา 15.30 น. ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 15.40 น.เป็นต้นไป  ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ถือว่าทราบสถานที่ก่อสร้างแล้วจะมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ กับเทศบาลเมืองเขารูปช้างในภายหลังไม่ได้)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  24กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

              ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-336791-3 ต่อ 109
ในวันและเวลาราชการ
                     
                        ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556

 

                                                      (นายประสงค์  บริรักษ์) 
                                                  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 


โดย: เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วันที่ 26/07/2556

ข่าวสารภายในอบต.อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู: 173 )(วันที่: 01/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาแก้ว (ดู: 167 )(วันที่: 01/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) (ดู: 171 )(วันที่: 01/09/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : เรื่องสอบราคาซื้อถังขยะเพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ดู: 143 )(วันที่: 28/08/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ถังขยะคอนเทนเนอร์ (ดู: 187 )(วันที่: 20/08/2557 )