แจ้งเหตุสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 074 - 302598-9
ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งโครงข่ายรองรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่ ระยะ 2 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


               ด้วยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการติดตั้งโครงข่ายรองรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่ ระยะ 2 ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง)
       
               กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 15.00 น. ถึง เวลา 15.30 น. ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองเขารูปช้างหลังใหม่และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 15.40 น.เป็นต้นไป  ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ถือว่าทราบสถานที่ก่อสร้างแล้วจะมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ กับเทศบาลเมืองเขารูปช้างในภายหลังไม่ได้)
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่  24กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารที่ว่าการอำเภอเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

              ผู้สนใจติดต่อขอรับ /ซื้อ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่กองคลัง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074-336791-3 ต่อ 109
ในวันและเวลาราชการ
                     
                        ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2556

 

                                                      (นายประสงค์  บริรักษ์) 
                                                  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

 


โดย: เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
วันที่ 26/07/2556

ข่าวสารภายในอบต.อื่นๆ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจางเหมาโครงการบุกเบิกถนนดิน ซอย มาระเสนา 1 หมูที่ 8 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู: 33 )(วันที่: 18/12/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจางเหมาโครงการบุกเบิกถนนดิน ซอย มณีรัตน หมู่ที่ 8 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู: 19 )(วันที่: 18/12/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจางเหมาโครงการบุกเบิกถนนดิน ซอย ครูพร หมู่ที่ 8 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู: 22 )(วันที่: 18/12/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจางเหมาโครงการบุกเบิกถนนดิน ซอย 1 (อูสมบูรณ) หมูที่ 8 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ดู: 19 )(วันที่: 18/12/2557 )
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : สอบราคาจางเหมาโครงการกอสรางถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และกอสรางคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 65 ถนน กาญจนวนิช หมูที่ 10 ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขล (ดู: 12 )(วันที่: 18/12/2557 )